Znajdź nas na:

KALKAT

Nowy Wymiar

Kosztorysowania

Szanowny użytkowniku.

Miło nam poinformować, że serwis KALKAT dostępny jest już w wersji

mobilnej na samartfon i tablet. 


Zespół KALKAT.

03 stycznia 2024

 

Kosztorysowanie jest procesem dzięki któremu można określić wartość obiektu, robót budowlanych czy też remontowych. W trakcie tego procesu wyceny powstaje kosztorys, będący w pełni zgodny z formą i zakresem przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.

 

Przepisy prawne związane z kosztorysowaniem:

-USTAWA Prawo budowlane

-USTAWA Prawo Zamówień Publicznych

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 331) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

-Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

-Ustawa Kodeks Cywilny

-Ustawa o finansach publicznych

 

Kosztorys robót budowlanych jest niezbędnym dokumentem do przygotowania i realizacji każdej inwestycji.

Dla inwestora określa jej wartość, natomiast dla wykonawcy jest dokumentem, który jest informacją o wartościach poszczególnych elementów inwestycji oraz do rozliczeń z Inwestorem.

W procesie budowlanym kosztorys stanowi dokument zarówno dla inwestora, wykonawcy robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, ale również dla instytucji finansujących inwestycje np. banku udzielającego kredytu.

 

Kosztorysy budowlane należy sporządzać w należyty sposób. Aby to osiągnąć osoba wyceniająca inwestycję musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie podstaw prawnych obowiązujących przy kosztorysowaniu, a także odpowiednie narzędzia do kosztorysowania.

 

Rodzaje kosztorysów i dokumentów:

-Przedmiar robót - jest to opracowanie zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości i jednostek robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen robót. W przedmiarze należy przedstawić obliczenia szczegółowe danej pozycji.

 

-Kosztorys inwestorski - służy do oszacowania kosztów inwestycji przez Inwestora w celu zapewnienia środków finansowych na inwestycję, do postępowania przetargowego, a także do uzyskania kredytów bankowych, itp.,

 

-Kosztorys ofertowy - sporządza wykonawca robót, gdy bierze on udział w przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na wykonanie robót. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie kosztorysu „ślepego”, udostępnionego przez inwestora.

 

-Kosztorys „ślepy” - sporządza inwestor, gdy rozpisuje on przetarg lub wysyła do oferentów propozycję złożenia oferty na wykonanie robót. Na podstawie kosztorysu „ślepego” wykonawca przedstawia propozycje cenowe,

 

-Kosztorys powykonawczy - służący do rozliczenia wykonanych robót pomiędzy wykonawcą a Inwestorem, sporządza go wykonawca, rozliczeń, gdy w chwili zawierania umowy nie można było dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania,

 

-Kosztorys zamienny - jest to kosztorys, który uwzględnia zmiany ustalonego umową zakresu robót w trakcie realizacji inwestycji.

 

-Kosztorys robót dodatkowych - sporządza się gdy w trakcie trwania inwestycji nastąpi zwiększenia ustalonego w umowie zakresu lub ilości robót

 

Wyżej wymienione kosztorysy mogą być wykonywane w formie szczegółowej, uproszczonej lub mieszanej.

 

Forma szczegółowa kosztorysu zawiera pozycje z wyszczególnieniem wszystkich nakładów RMS: robocizny, materiałów i sprzętu oraz nakładów dodatkowych, pomocniczych do nakładów RMS.

 

Forma uproszczona kosztorysu zawiera pozycje scalone bez wykazywania nakładów RMS.

 

1. Wstęp

Znajdź nas na:

Na skróty