T

 

 • Administrator serwisu kalkat.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Dane przetwarzane są w celach przesyłania drogą elektroniczną informacji z serwisu wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym oraz na zlecenie Zaufanych Partnerów firmy.

 • Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 • Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi – w drodze umowy zawartej na piśmie – przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 • W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 • W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować profilowanie, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie na nią wpływa.

 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 • Administratorem serwisu kalkat.pl oraz danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: Jarosław Godlewski , Mostki 48, 66-218 Lubrza.

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw, dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się na skrzynkę poczty elektronicznej info@kalkat.pl

 • Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego.

 • Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy.

 • Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

 • Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.

 • Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie oraz targetowaniu reklam.

 • Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

 • Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek).

 • Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu.

 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia, materiały, materiały promocyjne, reklamy oraz inne informacje w imieniu własnym oraz na zlecenie Zaufanych Partnerów. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali zapisu.

  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter'a przez wypisanie się za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronach Serwisu internetowego.

Polityka prywatności

Obserwuj na:

Na skróty