T

10 marca 2024

 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania sporządza inwestor, zamawiający z autorem kosztorysu inwestorskiego na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST).

 

Podstawowe dane jakie powinny zawierać założenia wyjściowe do kosztorysowania.

 

1. Dane ogólne

a) Obiekt lub rodzaj robót

b) Lokalizacja obiektu

c) Zamawiający (nazwa i adres)

d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)

 

2. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych

a) Sposób wykonania robót rozbiórkowych

b) Usuwanie drzew i krzewów (zakres i sposób wykonania)

c) Usunięcie humusu i jego zagospodarowanie (sposób wykonania robót, wykorzystanie humusu)

d) Ustalenie kategorii gruntu na podstawie dokumentacji geotechnicznej

e) Odległości wywozu i miejsce składowania:

– gruzu z rozbiórek,

– drzew i krzewów z wycinki,

– humusu (ziemi roślinnej),

– urobku ziemnego z wykopów,

f) Warunki utylizacji materiałów rozbiórkowych (miejsce, zasady rozliczenia kosztów),

g) Technologia obniżenie poziomu wód gruntowych

h) Inne pozostałe ustalenia

 

3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

a) Sposób wykonania i transportu betonów i zapraw (wytwórnie centralne, wytwarzanie na placu budowy)

b) Materiały masowe (wykaz i ilość materiałów, odległość dowozu, środki transportu)

c) Wykonywanie robót z rusztowań (rodzaj rusztowań, wielkość działki rusztowania, skład brygady, ustalenie zasad rozliczenia rusztowań, w pozycji podstawowej czy w pozycji wydzielonej, odrębnej)

d) Deskowania systemowe (rodzaj, ustalenie wielkości działki, ustalenie zasad rozliczenia deskowań w pozycji podstawowej czy w pozycji wydzielonej wyodrębnionej)

 

4. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych

a) Rodzaje i parametry techniczne sprzętu „anonimowego”

b) Wykaz sprzętu ciężkiego i zasady kalkulacji kosztów jednorazowych (odległość i krotność dowozu, środki transportowe)

 

5. Wykonanie robót w warunkach utrudnionych

a) Zasady rozliczania robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych

b) Zasady rozliczania robót w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowanych

c) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych

 

6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy (długość, rodzaj, zasady rozliczenia kosztów wykonania)

b) Udostępnienie przez zamawiającego pomieszczeń i mediów dla wykonawcy robót (wielkość i rodzaj pomieszczeń, warunki korzystania z mediów – woda, energia)

c) Przygotowanie i zasady udostępnienia pomieszczeń dla zamawiającego (wielkość, zasady rozliczania)

d) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy

e) Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:

 

7. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych

a) Metoda sporządzenia kosztorysów (uproszczona, szczegółowa, mieszana)

b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót

c) Rodzaje katalogów

d) Źródła cen materiałów:

– materiały budowlane

– materiały sanitarne

– materiały elektryczne

e) Zasady ustalenia stawki robocizny

f) Zasady ustalenia:

– narzutów

– kosztów zakupu

– kosztów pośrednich

– zysku

 

7. Data sporządzenia założeń.

 

8. Dane osoby sporządzającej założenia oraz podpis.

 

2. Założenia wyjściowe.

Obserwuj na:

Na skróty